ХАРКІВЩИНА: WEB-проект Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки

« Методичні матеріали

 

Планування – 2008

Методичні матеріали для керівників бібліотек [2007]

Додатки:

 1. Примірна схема річного плану бібліотеки
 2. Національні та обласні комплексні програми
 3. Святкові дні, знаменні та пам’ятні дати 2008 р.

 

Престиж, привабливість, важливість і потрібність бібліотеки, її конкурентноздатність безпосередньо залежать від переліку та якості її послуг і комфортності користування ними. Як сама бібліотека, так і її послуги повинні бути доступними та зручними для всіх груп і категорій користувачів. Саме відповідні організаційні та технологічні нововведення на основі аналізу змін у сфері читацьких інтересів і потреб покращують роботу бібліотеки та підвищують її імідж. Оцінка якості й результативності бібліотечних послуг здійснюється на всіх етапах їх реалізації (планування, розробка заходів, реклама, вивчення та аналіз попиту тощо).

Планування - процес творчий і складний. План - це не тільки визначення конкретних завдань та основних показників, традиційних, інноваційних форм взаємодії бібліотеки і користувача, а й передбачення кінцевого результату діяльності та виявлення її ефективності. Сучасні умови роботи потребують оцінки бібліотечних послуг не тільки за кількісними показниками, а і за показниками, які характеризують їх якість, продуктивність, корисність та певну збалансованість, а оцінюються вони сьогодні за такими параметрами, як: корисність, відповідність попиту; своєчасність, оперативність виконання; інформативність, змістовність; сучасність методів їх виконання та засобів надання.

План як дієвий інструментарій директора – менеджера – це опосередковане спілкування з владними структурами; бачення керівником бібліотеки “стратегії розвитку”, а не “стратегії виживання..”. Планування має мотивувати колектив до праці, базуватись на реалізації місії бібліотеки, конкретизувати пріоритети розвитку, розробляти конкретні цілі на виконання стратегії її розвитку, конкретизувати дії кожного структурного підрозділу.

План є головним документом, що визначає основні завдання та пріоритети діяльності бібліотеки, окреслює основні стратегічні напрями розвитку, охоплює коло питань, спрямованих на розширення вільного доступу до інформації та знань, на залучення користувачів до цінностей національної та світової культури, освіти, науки та на формування духовного потенціалу нації. Сподіваємося, що під час прийняття рішень, визначенні пріоритетів і плануванні майбутньої діяльності вашої бібліотеки, ви скористаєтеся ним, і знайдете щось корисне для своєї роботи.

 

Додаток 1. Примірна схема річного плану бібліотеки

І. Вступ. Короткий виклад місії бібліотеки, стратегічні цілі по реалізації визначеної мети.

ХХІ століття, визначивши одним зі своїх головних пріоритетів інформатизацію суспільства, об'єктивно поставило перед бібліотекою завдання - сприяння зростанню різноманітності знань, що використовуються у суспільстві, здатності до самоосвіти особи, її творчої індивідуальності, що фактично надало бібліотекам нової місії.

У зв'язку з цим діяльність бібліотеки у 2008 році буде спрямована на:

 • задоволення потреб дітей у духовному та інтелектуальному розвитку, самопізнанні й самоосвіті; інтеграцію їх у соціокультурне середовище суспільства через читання; забезпечення рівного доступу до інформації;
 • надання доступу користувачам до об'єктивної всебічної інформації про світ у доступній і безпечній для них формі;
 • забезпечення інформаційно-бібліотечного мультисервісу, пошук і апробація нових форм обслуговування користувачів;
 • впровадження інформаційних технологій, надання доступу через Інтернет до багатств світових інформаційних ресурсів та гармонізацію інформаційно-пошукового простору бібліотек України на базі сучасних технологій;
 • науково-методичне забезпечення функціонування мережі бібліотек, здійснення постійного моніторингу проблем читання та бібліотечного обслуговування;
 • формування оптимального фонду відповідно до інформаційних запитів користувачів, їхніх вікових особливостей;
 • розширення діяльності бібліотеки щодо укріплення корпоративних і міжвідомчих зв'язків.

ІІ. Участь у реалізації державної політики у галузі бібліотечної справи (участь в розробці державних програм, стандартів, пропозицій до законодавчих та регламентуючих документів).

ІІІ. Користувачі, відвідування, звернення до бібліотеки. (Користувачів давати по ЄРК та обслужених).

IV . Формування і використання бібліотечних ресурсів.

 1. Формування бібліотечного фонду. (Планувати кількість назв і кількість примірників).
 2. Комплектування бібліотечного фонду.
 3. Організація бібліотечного фонду . Вивчення, розкриття.
 4. Поповнення фонду бібліотеки буде здійснюватися відповідно до профілю комплектування новими документами, які б повністю забезпечували інформаційні потреби і запити читачів.

Ця робота ґрунтується на:

 • визначенні оптимальних розмірів поповнення фонду, прогнозованій середній вартості документа і грошових коштів, необхідних для придбання запланованої кількості документів;
 • розширенні тематичного складу фонду, видів носіїв інформації;
 • застосуванні економічного аналізу та обґрунтуванні вибору джерел комплектування та носіїв інформації.

При відборі документів враховуватиметься:

 • пропозиція ринку інформаційних носіїв, яка постійно змінюється;
 • потреби користувачів, що постійно зростають;
 • фінансові можливості бібліотеки;
 • цінність документа в науковому, естетичному, літературному, історичному значенні.

З метою якісного комплектування фондів буде проводитися вивчення:

 • читацького попиту шляхом аналізу наданих бібліографічних довідок;
 • ступеню укомплектованості фонду відповідно до запитів користувачів на основі аналізу відмовлень;
 • статистичних даних фонду;
 • оптимальних показників щорічних надходжень та обсягів грошових надходжень, необхідних для їх придбання.

Див: Таблиця

V . Наукова обробка документів.

Організація і ведення електронних баз даних, карткових каталогів і картотек.

Див: Таблиця

VI. Електронні ресурси. Довідково-інформаційне обслуговування і міжбібліотечний абонемент.

Доступ до ресурсів Інтернет, ефективність даної послуги.

Див: Таблиця

VII . Інтеграція бібліотеки у світовий та національний простір.

Робота з партнерами, у т.ч. зарубіжними. Участь і організація міжнародних конференцій.

Див: Таблиця

VIII . Соціокультурна діяльність. Участь в державних, місцевих програмах. Ефективність.

Див: Таблиця

IX . Науково-дослідна та науково-методична робота.

Див: Таблиця

X. Організація системи управління.

Див: Таблиця

XI. Фінансово-економічна діяльність.

Див: Таблиця

 

Додаток 1. (до плану) Основні показники роботи бібліотеки

Додаток 2. (до плану) План основних заходів ...... бібліотеки

 

Додаток 2. Національні та обласні комплексні програми

Бібліотека сьогодні є регіональним соціально-громадським центром, який здійснює інформаційне обслуговування різноманітних категорій користувачів. Одним із напрямів діяльності бібліотек є забезпечення реалізації завдань національних та обласних програм, перелік яких поданий нижче. Відповідно до програм слід розробити заходи, які мають забезпечувати їх виконання.

Робота бібліотек в 2008 р. буде традиційно орієнтуватися на офіційні документи національного, обласного, районного рівня.

Національні програми

 1. Національна програма інформатизації на 2006-2008 р.р
  Постанова Верховної Ради України від 4.11. 2005 р. № 3075- IV
 2. Загальнодержавна програма збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки
  Закон України від 20.04. 2004 р. № 1692-І V
 3. Державна цільова програма розвитку національного усиновлення дітей України “Кожній дитині – власну родину” на 2006-2016 р.р.
  Постанова Верховної Ради України від 10.01. 2006 р. № 3299- IV
 4. Програма розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006-2010 р.р.
  Постанова Верховної Ради України від 12.04. 2006 р. № 496
 5. Про схвалення Концепції загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 р.р”
  Розпорядження Кабінету Міністрів від 22.04.2006 р. № 229-р

Програми, прийняті Харківською обласною радою у 2005-2007 роках (діючі)

 1. Регіональна програма "Здорова мати - здорова дитина" на 2006-2010 роки
  рішення VI сесія V скликання від 28 березня 2006 року № 30-IV
 2. Комплексна програма розвитку системи зв`язку, оповіщення та інформатизації цивільної оборони Харківської області на 2006-2010 роки
  рішення VI сесія V скликання в ід 26 жовтня 2006 року
 3. Програма створення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Харківській області на 2007-2009 роки
  рішення VI сесія V скликання в ід 26 жовтня 2006 року
 4. Програма допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді та призову громадян України на строкову військову службу в Харківській області на 2006-2008 роки.
 5. Програма індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2006-2011 роки.
 6. Комплексна програма забезпечення молоді житлом до 2012 року .
 7. Програма розвитку інформаційного простору Харківської області на 2006-2010 роки
 8. Програма соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2005-2010 роки.
 9. Програма розвитку місцевого самоврядування на період 2006-2011 років.
 10. Програма стабілізації та розвитку тваринництва на 2006-2010роки.
 11. Обласна програма "Молодь Харківщини на 2006-2008 роки".
 12. Програма сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області на 2007-2008 роки
  рішення XVІІІ сесія V скликання в ід 6 вересня 2007 року № 387-V
 13. Обласна програма «Реабілітація дітей з вродженими незворотними порушеннями слуху» на 2007-2008 р.р
  рішення облради від 5.07.2007 р. № 300- V
 14. Обласна програма підтримки розвитку архівної справи на 2007-2010 роки
  рішення XV І сесія V скликання від05 липня 2007 року № 305- V
 15. Програма розвитку інформаційного простору Харківської області на 2006-2010 роки
  рішення облради від 23 грудня 2005 р.
 16. Обласна програма стабілізації та розвитку тваринництва на 2006-2010 р.
  рішення облради від 23 грудня 2005 р.
 17. Програма розвитку місцевого самоврядування в Харківській області на 2006-2010 р.р.
  рішення облради від 30 листопада 2006 р. № 103- V
 18. Програма розвитку і використання російської мови в Харківській області на 2007 – 2012 роки
  рішення облради від 05 липня 2007 р. № 306-V
 19. Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Харківській області на 2007 - 2011 роки
  рішення облради від 03 квітня 2007 р. № 203 -V

 

Додаток 3. Святкові дні, знаменні та пам’ятні дати 2008 р. для використання при складанні планів роботи

2008 рік – рік пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 р.р.

2008 рік – рік туризму і курортів в Україні

ЦЬОГО РОКУ ВИПОВНЮЄТЬСЯ:

 • 1030 років від дня народження Ярослава Мудрого (бл. 978–1054), великого князя київського, державного діяча Київської Русі
 • 960 років від дня народження Омара Хайяма (бл. 1048–бл 1123), перського і таджицького поета, ученого
 • 460 років від дня народження Джордано Бруно (1548–1600), італійського філософа–матеріаліста, поета
 • 210 років із часу виходу поеми «Енеїда» І.П.Котляревського (1798)
 • 90 років від дня заснування Товариства Червоного Хреста УРСР (1918)
 • 80 років з часу заснування (1928) Київської кіностудії художніх фільмів ім. О.П. Довженка
 • 70 років з дня заснування (1938) Національної спілки художників України

 

 січень 
1 - Новорічне свято.
6 - Святвечір перед Різдвом Христовим.
  - 110 років від дня народження В.М. Сосюри (1898–1965), українського поета
7 - Різдво Христове.
8 - 70 років від дня народження В.С.Стуса (1938–1985), українського поета і перекладача
9 - 80 років від дня народження Миколи Тодосійовича Негоди (1928), українського письменника
10 - 125 років від дня народження Олексія Миколайовича Толстого (1883–1945), російського письменника
12 - 380 років від дня народження Шарля Перро (1628–1703), французького поета і критика
14 - День Святого Василя. Новий рік за старим стилем.
19 - Хрещення Господнє.
20 - День Автономної Республіки Крим.
22 - День Соборності України.
  - 90 років від дня утворення Української Народної Республіки
  - 220 років від дня народження Джорджа Байрона (1788–1824), англійського поета
23 - 225 років від дня народження Стендаля (1783–1842), французького письменника
25 - 70 років від дня народження Володимира Семеновича Висоцького (1938–1980), російського поета, актора
26 - Міжнародний день митника
27 - Міжнародний день пам'яті Холокоста
28 - 80 років від дня народження Віталія Андрійовича Логвиненка (1928–1990), українського письменника
29 - День пам’яті героїв Крутів.
 лютий 
3 - 90 років від дня народження Любові Василівни Забашти (1918–1990), української поетеси
8 - 180 років від дня народження Жюля Верна (1828–1905), французького письменника
9 - 225 років від дня народження Василя Андрійовича Жуковського (1783–1852), російського поета, перекладача та художника
10 - 110 років від дня народження Бертольда Брехта (1898–1956), німецького письменника, теоретика мистецтва, театрального і громадського діяча
14 - День Святого Валентина. Свято всіх закоханих
15 - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
  - Стрітення Господнє
20 - 100 років від дня народження М. А. Пригари (1908–1983), української письменниці
21 - Міжнародний день рідної мови
22 - 220 років від дня народження Артура Шопенгауера (1788–1860), німецького філософа–ідеаліста
23 - День Захисника Вітчизни.
24 - 90 років від дня народження Івана Васильовича Сергієнка (1918–1943), одного з організаторів і керівників підпільної боротьби на Україні під час Великої Вітчизняної війни, Герой Радянського Союзу
 березень 
6 - 80 років від дня народження Габрієля Гарсіа Маркеса (1928), колумбійського письменника, журналіста і громадського діяча
8 - День землевпорядника
  - Міжнародний жіночий день
9 - 194 років від дня народження Т.Г. Шевченка (1814–1861), українського поета, художника, мислителя
13 - 120 років від дня народження Антона Семеновича Макаренка (1888–1939), українського педагога і письменника
15 - Всесвітній день прав споживача
16 - День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення.
20 - 180 років від дня народження Генріка Ібсена (1828–1906), норвезького драматурга, поета
21 - Міжнародний день ліквідації расової дискримінації.
  - Всесвітній день поезії
22 - Всесвітній день водних ресурсів.
23 - Всесвітній метеорологічний день
  - Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва.
24 - Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз
  - Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз
25 - День служби безпеки України
26 - День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.
27 - Міжнародний день театру.
28 - 140 років від дня народження Максима Горького (Пєшков Олексій Максимович) (1868–1936), російського письменника
 квітень 
1 - День сміху Міжнародний день птахів
3 - 100 років від дня народження С.І. Олійника (1908–1982), українського поета, гумориста і сатирика
  - 90 років від дня народження О.Т. Гончара (1918–1995), українського письменника, громадського діяча
4 - День створення НАТО (1949)
  - 190 років від дня народження Томаса Майна Ріда (1818–1883), англійського письменника
6 - День геолога
7 - Всесвітній день здоров’я.
9 - 120 років від дня народження Анатолія Корнелійовича Виноградова (1888–1946), російського письменника
11 - Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів.
12 - Всесвітній день авіації і космонавтики.
  - День працівників ракетно-космічної галузі України.
  - День працівників ракетно–космічної галузі України
13 - 125 років від дня народження Дем'яна Бєдного (1883–1945), російського поета
14 - 120 років від дня народження Володимира Івановича Нарбута (1888–1938), українського поета
18 - Міжнародний день пам’яток та історичних місць
  - День пам'яток історії та культури
18-22 - Дні заповідників і національних парків
19 - День довкілля
22 - Всесвітній день Землі.
23   Всесвітній день книги і авторського права.
26 - День Чорнобильської трагедії.
28 - Всесвітній день поріднених міст.
  - Всесвітній день охорони праці
  - День охорони праці
 травень 
1-2 - День міжнародної солідарності трудящих.
  - День Праці
3 - Всесвітній день свободи свободи преси.
  - День Сонця
5 - 180 років від дня народження Ганни Барвінок (1828–1911), української письменниці
8 - Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
9 - День перемоги
  - День Декларації Робера Шумена.
  - Свято Європейського Союзу
10 - Міжнародний день мігруючих птахів
11 - День матері.
12 - 75 років від дня народження Андрія Андрійовича Вознесенського (1933), російського поета
15 - Міжнародний день сім’ї.
17 - Всесвітній день інформаційного суспільства
  - День Європи
  - День науки
  - 100 років від дня народження Леоніда Соломоновича Первомайського (1908–1973), українського письменника
18 - Міжнародний день музеїв.
  - День пам’яті жертв депортації (1944) кримсько-татарського народу.
20 - День банківських працівників
21 - Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку
22 - Міжнародний день біологічного різноманіття
  - День перепоховання праху Т.Г. Шевченка (1861), українського поета, художника, мислителя, на Чернечій горі поблизу Канева.
24 - Свято слов’янської писемності і культури.
25 - День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження.
  - День хіміка
26 - День Києва.
28 - День прикордонника
29 - Міжнародний день миротворців
31 - Всесвітній день проти тютюнопаління.
 червень 
1 - Міжнародний день захисту дітей.
  - День працівників водного господарства
  - День працівників місцевої промисловості
4 - Міжнародний день безвинних дитячих жертв агресії.
5 - Всесвітній день охорони навколишнього середовища.
  - 110 років від дня народження Федеріко Гарсіа Лорки (1898–1936), іспанського поета і драматурга.
6 - День журналіста.
8 - День працівників легкої промисловості.
15 - День медичного працівника.
17 - Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухами.
20 - Всесвітній день біженців
22 - День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.
  - 110 років від дня народження Еріха Марії Ремарка (1898–1970), німецького письменника
23 - День державної служби ООН
  - День державної служби
24 - День молоді
25 - День митної служби України.
26 - Міжнародний день підтримки жертв тортур.
  - Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками і їх незаконним обігом.
28 - День Конституції України.


 липень 
1 - Всесвітній день архітектури.
  - День архітектури України.
2 - День працівника державної податкової служби України
3 - 125 років від дня народження Франца Кафки (1883–1924), австрійського письменника
5 - Міжнародний день кооперції.
6 - День Військово–Морських Сил Збройних Сил України
  - День Військ Протиповітряної оборони України.
  - День працівників морського та річкового флоту.
7 - День пророка Іоанна Хрестителя.
  - Свято Івана Купайла.
10 - 90 років від дня народження Джеймса Олдріджа (1918), англійського письменника і громадського діяча
11 - Всесвітній день народонаселення.
12 - День Святих Апостолів Петра і Павла.
13 - День рибалки.
16 - День бухгалтера 100 років від дня народження Василя Барки (1908–2002), українського письменника і літературознавця у США
20 - День металурга
27 - День працівників торгівлі
 серпень 
2 - День аеромобільних військ.
4 - День залізничника.
6 - Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї.
8 - День військ зв’язку.
9 - Міжнародний день корінних народів світу
10 - День будівельника
  - День працівників ветеринарної медицини
12 - Міжнародний день молоді
19 - Преображення Господнє.
  - День пасічника.
23 - Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації.
- День Державного Прапора України.
24 - День незалежності України.
30 - День авіації України.
31 - День шахтаря
 вересень 
1 - День знань.
7 - День підприємця.
8 - Міжнародний день солідарності журналістів
  - Міжнародний день грамотності
  - Міжнародний день письменності
9 - 180 років від дня народження Льва Миколайовича Толстого (1828–1910), російського письменника
13 - День фізичної культури і спорту.
  - День українського кіно.
14 - День працівників нафтової і газової та нафтопереробної промисловості
  - День танкістів
16 - Міжнародний день збереження озонового шару.
17 - День працівників цивільного захисту
20 - День винахідника і раціоналізатора.
  - День фармацевтичного працівника.
21 - Міжнародний день миру.
  - День миру
  - День працівників лісу
28 - День машинобудівника
  - 90 років від дня народження В.О. Сухомлинського (1918–1970), українського педагога
21 - Різдво Пресвятої Богородиці.
27 - Свято Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього.
  - День туризму.
30 - Всеукраїнський день бібліотек.
  - Всесвітній день моря
 жовтень 
1 - Міжнародний день осіб похилого віку.
  - День ветерана
2 - Міжнародний день музики
4 - Всесвітній тиждень космосу
  - Міжнародний день захисту тварин
5 - Всесвітній день вчителів
  - День працівників освіти.
8 - Міжнародний день по зменшенню небезпеки стихійних лих День юриста.
  - 1944-завершено визволення України від німецько-фашистських загарбників.
9 - Всесвітній день пошти.
10 - Всесвітній день охорони психічного здоров’я
  - День працівників стандартизації та метрології
12 - День працівників державної санітарно–епідеміологічної служби
  - День художника.
14 - Свято Покрови Пресвятої Богородиці.
  - День українського козацтва.
16 - Всесвітній день продовольства.
17 - Міжнародний день боротьби з бідністю.
19 - День працівників харчової промисловості.
20 - Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози
24 - Всесвітній день інформації про розвиток.
  - Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй.
27 - День автомобіліста і дорожника
28 - День рятівника

30

- День податкової служби України
 листопад 
1 - 110 років від дня народження Дмитра Івановича Бедзика (1898–1982), українського письменника
2 - День працівників соціальної сфери
3 - День ракетних військ та артилерії.
  - День інженерних військ.
5 - День залізничника.
6 - Міжнародний день запобіганню експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів
9 - День української писемності та мови.
10 - Міжнародний день науки в ім'я миру та розвитку
14 - Всесвітній день діабету
16 - Міжнародний день толерантності
  - Всесвітній день пам’яті жертв дорожньо–транспортних пригод
  - День працівників радіо, телебачення та зв’язку
  - День працівників сільського господарства
17 - День студента
19 - День працівників гідрометеорологічної служби
  - День скловиробника
20 - Всесвітній день дитини
21 - Всесвітній день телебачення
22 - День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій
  - День Свободи
25 - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насилля над жінками
  - 170 років від дня народження Івана Семеновича Нечуя–Левицького (1838–1918), українського письменника
29 - 230 років від дня народження Григорія Федоровича Квітки–Основ’яненка (1778–1843), українського письменника
 грудень 
1 - Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
  - День працівників прокуратури.
  - 1991 – Народ України вільним волевиявленням на референдумі підтвердив Акт проголошення незалежності України.
2 - Міжнародний день скасування рабства.
3 - Міжнародний день інвалідів.
5 - Міжнародний день добровольчих дій в інтересах економічного і соціального розвитку.
  - День працівників статистики 130 років від дня народження Олександра Олеся (1878–1944), українського поета
6 - День збройних сил України.
7 - День місцевого самоврядування.
  - Міжнародний день цивільної авіації.
8 - 140 років від часу заснування культурно–освітньої громадської організації в Україні „Просвіти”
10 - День прав людини.
11 - Міжнародний день гір
12 - День сухопутних військ України.
14 - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
15 - День працівників суду.
18 - Міжнародний день мігрантів
19 - Свято зимового Миколая Чудотворця, захисника бідних і знедолених.
  - День адвокатури
20 - День міліції.
22 - День енергетика
  - День працівників дипломатичної служби
  - 175 років від дня народження Марка Вовчка (1833–1907), української і російської письменниці
24 - День працівників архівних установ.
29 - Міжнародний день біологічного розманіття.

 

При плануванні районних семінарів бібліотечних працівників рекомендуємо використовувати орієновану тематику семінарів.

Орієнтовна тематика семінарів бібліотечних працівників на 2007 рік

 1. Сільська бібліотека в сучасних умовах: проблеми адаптації.
 2. Публічна бібліотека як центр сімейного читання.
 3. Реалізація соціальних пріоритетів в бібліотечно – інформаційному обслуговуванні населення.
 4. Соціокультурна діяльність як основний напрямок просвітницької місії сільської бібліотеки.
 5. Формування бібліотечного фонду: маркетинговий підхід.
 6. Інформаційно-бібліографічне забезпечення сільської бібліотеки: стан, проблеми, перспективи.
 7. Сільська бібліотека: пошук партнерів.

 

З метою популяризації творів В. Стуса пропонуємо провести в бібліотеках книжкові виставки, читацькі конференції, літературно – музичні вечори під такими назвами:

 • “Народе мій, до тебе я ще верну…”
 • “Із забуття в безсмертя”
 • “На цвинтарі розстріляних іллюзій…”
 • “То пропікає душу Україна…”
 • “Як добре те, що смерті не боюсь я…”
 • “Як син, тобі доземно уклонюсь… і в смерті з рідним краєм поріднюсь”
 • “Вікна в позапростір”
 • “Червоне і чорне: Поезія-доля Василя Стуса
 • “І душу виробив таку прозору…”
 • “Міра краси – міра життєвої правди”
 • “Далекі небосхили поезії”
 • “Я тільки правду серцем кличу”
 • “Моя Україна – єдина і вільна, я з нею пов’язую долю свою”
 • “Поезії живлюща сила”
 • “Ще не всі проспівав я пісні…”
 • “У нього кожне слово – це перлина…”
 • “Поет від бога”
 • “Співець правди, краси, добра”
 • “Тобі, Україно, і перший мій подих, і подих останній тобі!”
 • “Так мудро нас страждання піднесло…”
 • “Ще так недавно й так уже давно…”
 • “Люблю я Україну, люблю життя, людей, бажаю їм добра"

 

Заходи, які рекомендуємо провести в бібліотеках з метою вшанування роковин Голодомору в Україні 1932-1933 р.р. :

 • засідання круглих столів:
  “Голод: чому і як?”
 • дискусії:
  “1932-1933 р.р.: Голодомор”
 • усні журнали:
  “Український голодомор: заперечення історії”
  “Національна катастрофа України: голодомор 30-х”
  “Масовий терор як засіб державного управління”
 • виховні години :
  “Голодомор мовою документів”
 • відкриті перегляди літератури:
  “Тридцять третій”
 • книжкові виставки:
   “1933 - трагедія голоду”
  “Терор проти народу”
  “Голод: сторінки сумної статистики”
  “Трагічна сторінка історії”
  “Чорні жнива”
 • літературні години:
  “Голодомор 1932-1933 р.р. на Харківщині”
  “Історія одного села”
  “Свідчення про недавнє минуле”
  “Сільська трагедія”
 • тематичні вечори:
  "Реквієм по безвинних"
 • години спілкування:
  “Вкарбуємо в пам’ять”
 • уроки пам’яті
  “Злочин проти народу”
 • дні інформації:
  “Війна без крові”
 • зустрічі з очевидцями:
  “Цього не можна забувати”
 • літературні читання:
  “Згадуючи тридцять третій”

 

Список використаної літератури

 1. Планування – 2007: Метод. Матеріали. Вип. 3. / Хмельницька ОУНБ ім. М. Островського; Упоряд.: Гой Ю.М., Маковська В.В. , Шеін О.М.. – Хмельницький, 2006. – 52 с. – (Бібліотечному фахівцю).
 2. Календар знаменних і пам’ятних дат: № 4; IV кв. 2007. / НПБ України, Книж. палата України; Автори-укладачі: О.В. Булгак та ін. – К.: Книж. палата України, 2007. –С. 120-154.
 3. Соціокультурна діяльність: До 140-річчя НПБ України / НПБ України; Упоряд.: С. Кравченко, І. Цуріна. – К., 2005. – 66 с. – (Публічні бібліотеки)
 4. Цуріна І.О. Готуючись до планування / І.О. Цуріна // Бібл. Планета. – 2001. - №1. – С. 16-18.
 5. Від обслуговування населення – до співпраці з ним / НПБ України; Упоряд.: С. Кравченко. – К., 2007. – 56 с. – (Публічні бібліотеки)
 6. Календар знаменних та пам'ятних дат – 2008 [Електрон. ресурс] // Національна парламентська бібліотека України – Режим доступу : http://www.nplu.kiev.ua/uk/events/calendar.htm
 7. Матлина С. Обновление, или ещё раз о миссии публичной библиотеки. (Первая Всероссийская школаинноватики) / С. Матлина // Библиотека. – 2001. - №6. – с. 71-76.
 8. Літературні ювілеї 2008 р. Перелік деяких літературних ювілеїв на 2008 р. [Електрон. ресурс] // Незалежний бібліотечний портал – Режим доступу: http : // librportal.org.ua.
 9. Планування сьогодні. Сторінка методиста. // Бібліотека: вчора, сьогодні, завтра. [Електрон. ресурс] // Світ дитячих бібліотек. – 2004. - №3. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/UKR/magazin/Svit_n12/10.htm
 10. Рекомендательный материал в помощь планированию работы библиотек на 2008 год. [Електрон. ресурс] // Дальневосточная государственная научная библиотека. Отдел научно-методической и научно-исследовательской работы – Режим доступу: http://www.fessl.ru/nmc/arch

 

Відповідальний за випуск: Шостко Н.І.
Редактор: Готвянська Ю.М.
Укладач: Федотова Л.М.